Do you prefer (By reoGirl FemaleGold MedalGold TrophySuper StarDiamond 1 year ago)

Votes by gender

Guys
6 votes
83.3%
16.7%
Girls
6 votes
83.3%
16.7%
Unknowns
10 votes
80%
20%

Votes by country

United States
13 votes
85%
15
United Kingdom
3 votes
67%
33%
India
1 vote
100%
Netherlands
1 vote
100%
South Africa
1 vote
100%
Italy
1 vote
100%
Bulgaria
1 vote
100%