Would you rather: (By YomokoGirl FemaleGold MedalGold TrophySuper Star 1 year ago)

image
YomokoGirl says Somebody pllzzzzzz

Votes by gender

Guys
29 votes
62.1%
37.9%
Girls
11 votes
63.6%
36.4%
Unknowns
54 votes
42.59%
57.41%

Votes by country map view

United States
58 votes
41%
59%
United Kingdom
14 votes
64%
36%
Canada
3 votes
100%
Germany
2 votes
100%
Sweden
2 votes
100%
New Zealand
2 votes
50%
50%
Malaysia
1 vote
100%
Netherlands
1 vote
100%
Finland
1 vote
100%
Ireland
1 vote
100%
United Arab Emirates
1 vote
100%
Cyprus
1 vote
100%
Israel
1 vote
100%
Malta
1 vote
100%
Turkey
1 vote
100%
Australia
1 vote
100%
Belgium
1 vote
100%
Haiti
1 vote
100%
Spain
1 vote
100%