Do you like (By masedogz Bronze MedalBronze Trophy 6 years ago)

Votes by gender

Guys
85 votes
57.6%
42.4%
Girls
46 votes
69.6%
30.4%
Unknowns
311 votes
49.84%
50.16%

Votes by country map view

United States
304 votes
52%
48%
Canada
22 votes
50%
50%
Australia
18 votes
44%
56%
United Kingdom
18 votes
83%
17%
Unknown
11 votes
55%
45%
Netherlands
7 votes
71%
29%
Germany
6 votes
33%
67%
Saudi Arabia
4 votes
75%
25%
Bulgaria
4 votes
25%
75%
Norway
4 votes
50%
50%
Morocco
3 votes
33%
67%
Iran, Islamic Republic of
2 votes
50%
50%
Qatar
2 votes
100%
Turkey
2 votes
100%
Pakistan
2 votes
100%
France
2 votes
100%
Finland
2 votes
100%
United Arab Emirates
2 votes
50%
50%
Antigua and Barbuda
2 votes
100%
Bahamas
2 votes
50%
50%
Mexico
2 votes
50%
50%
Anonymous Proxy
1 vote
100%
Panama
1 vote
100%
Yemen
1 vote
100%
Europe
1 vote
100%
Egypt
1 vote
100%
Sweden
1 vote
100%
Sudan
1 vote
100%
Malaysia
1 vote
100%
New Zealand
1 vote
100%
Croatia
1 vote
100%
Ireland
1 vote
100%
India
1 vote
100%
Oman
1 vote
100%
Indonesia
1 vote
100%
Poland
1 vote
100%
South Korea
1 vote
100%
Japan
1 vote
100%
Singapore
1 vote
100%
Uzbekistan
1 vote
100%
Greece
1 vote
100%