Which former child star do you prefer? (By chrisab71993 MaleGold Trophy 3 years ago)

Votes by gender

Guys
24 votes
70.8%
29.2%
Girls
11 votes
63.6%
36.4%
Unknowns
29 votes
72.41%
27.59%

Votes by country

United States
50 votes
74%
26%
Australia
6 votes
33%
67%
Canada
2 votes
100%
United Kingdom
2 votes
50%
50%
Brazil
1 vote
100%
Germany
1 vote
100%
Belgium
1 vote
100%
Ireland
1 vote
100%