ITS MOI MANDLASSIDEM (By TalcumPowder FemaleGold MedalGold TrophySuper Star 1 year ago)

Votes by gender

Guys
14 votes
64.3%
35.7%
Girls
5 votes
20%
80%
Unknowns
18 votes
22.22%
77.78%

Votes by country

United States
24 votes
46%
54%
United Kingdom
4 votes
25%
75%
Germany
2 votes
100%
Australia
2 votes
100%
Czech Republic
1 vote
100%
Ireland
1 vote
100%
New Zealand
1 vote
100%
Italy
1 vote
100%
Cyprus
1 vote
100%