Gooder boy? (By christianr MaleGold MedalGold TrophySuper StarDiamondGold Crown 1 year ago)

Votes by gender

Guys
15 votes
20%
80%
Girls
8 votes
100%
Unknowns
19 votes
21.05%
78.95%

Votes by country

United States
33 votes
18%
82%
United Kingdom
2 votes
100%
Australia
2 votes
100%
Denmark
1 vote
100%
Mexico
1 vote
100%
Germany
1 vote
100%
Iran
1 vote
100%
France
1 vote
100%