Would you rather  By ratherdiaster24  

Votes by gender

Guys
1,388 votes
3
97%
Girls
787 votes
1.3
98.7%
Unknowns
24,891 votes
3.39
96.61%

Votes by country map view

United States
13,520 votes
3
97%
United Kingdom
2,551 votes
4
96%
Australia
1,503 votes
3
97%
Canada
1,396 votes
3
97%
Spain
1,141 votes
5
95%
Germany
429 votes
4
96%
Netherlands
385 votes
3
97%
Unknown
369 votes
3
97%
Argentina
312 votes
6
94%
Mexico
303 votes
5
95%
New Zealand
234 votes
3
97%
Bulgaria
223 votes
6
94%
Sweden
222 votes
3
97%
Ireland
211 votes
5
95%
India
182 votes
4
96%
Norway
171 votes
5
95%
Italy
163 votes
2
98%
France
150 votes
3
97%
Singapore
143 votes
5
95%
Finland
131 votes
2
98%
Indonesia
130 votes
1
99%
Denmark
128 votes
6
94%
United Arab Emirates
127 votes
4
96%
Chile
110 votes
4
96%
Colombia
110 votes
4
96%
Brazil
106 votes
4
96%
South Africa
97 votes
4
96%
Belgium
97 votes
100%
Malaysia
89 votes
1
99%
Hong Kong
87 votes
100%
Romania
86 votes
1
99%
Turkey
82 votes
4
96%
Philippines
79 votes
4
96%
Saudi Arabia
74 votes
3
97%
Serbia
71 votes
7
93%
Switzerland
67 votes
1
99%
Portugal
67 votes
3
97%
Austria
59 votes
100%
Greece
59 votes
100%
Croatia
56 votes
2
98%
Venezuela
55 votes
2
98%
Poland
54 votes
2
98%
Israel
54 votes
100%
Czech Republic
51 votes
8
92%
Peru
46 votes
4
96%
Estonia
45 votes
4
96%
Hungary
43 votes
100%
Costa Rica
37 votes
3
97%
Puerto Rico
33 votes
100%
Egypt
31 votes
6
94%
Iran
31 votes
19%
81%
Kuwait
30 votes
3
97%
Uruguay
30 votes
100%
Ecuador
29 votes
100%
Japan
28 votes
7
93%
Iceland
28 votes
4
96%
Thailand
28 votes
4
96%
Russia
28 votes
7
93%
Europe
27 votes
4
96%
Iraq
27 votes
4
96%
Dominican Republic
25 votes
100%
Unknown
25 votes
4
96%
Panama
24 votes
4
96%
Latvia
23 votes
100%
Slovakia
22 votes
18%
82%
Slovenia
21 votes
100%
Cyprus
20 votes
100%
Guatemala
20 votes
5
95%
Lebanon
20 votes
15%
85%
Republic of Lithuania
20 votes
100%
China
19 votes
5
95%
Republic of Korea
19 votes
5
95%
Pakistan
18 votes
6
94%
Bosnia and Herzegovina
17 votes
100%
Taiwan
17 votes
12
88%
Bahamas
16 votes
100%
Bolivia
16 votes
13
87%
Qatar
15 votes
7
93%
Macedonia
14 votes
100%
Vietnam
14 votes
100%
Trinidad and Tobago
14 votes
7
93%
Jamaica
13 votes
100%
Albania
12 votes
8
92%
Algeria
12 votes
8
92%
Honduras
11 votes
100%
Paraguay
11 votes
9
91%
El Salvador
11 votes
100%
Bahrain
10 votes
10
90%
Oman
10 votes
100%
Malta
9 votes
100%
Ukraine
9 votes
22%
78%
Lithuania
8 votes
100%
Barbados
8 votes
100%
Czechia
8 votes
100%
Jersey
7 votes
100%
Hashemite Kingdom of Jordan
7 votes
14%
86%
Bangladesh
7 votes
100%
Luxembourg
6 votes
100%
Nepal
6 votes
100%
Georgia
6 votes
100%
Kenya
6 votes
100%
Seychelles
6 votes
100%
Nigeria
6 votes
100%
Nicaragua
6 votes
100%
Russian Federation
5 votes
100%
Andorra
5 votes
20%
80%
Bermuda
5 votes
20%
80%
Brunei
5 votes
100%
Tunisia
5 votes
100%
Syria
5 votes
40%
60%
South Korea
4 votes
100%
Sri Lanka
4 votes
100%
Morocco
4 votes
100%
Armenia
4 votes
100%
Kazakhstan
4 votes
100%
Azerbaijan
3 votes
33%
67%
Anonymous Proxy
3 votes
100%
Guam
3 votes
100%
Suriname
3 votes
100%
Mauritius
3 votes
100%
Guyana
3 votes
33%
67%
Montenegro
3 votes
100%
Mozambique
3 votes
100%
Curaçao
3 votes
100%
Namibia
3 votes
100%
Iran, Islamic Republic of
2 votes
100%
Sudan
2 votes
100%
Brunei Darussalam
2 votes
100%
Antigua and Barbuda
2 votes
50%
50%
Isle of Man
2 votes
50%
50%
Mongolia
2 votes
100%
Belarus
2 votes
100%
Cambodia
2 votes
100%
Turks and Caicos Islands
2 votes
50%
50%
Ivory Coast
2 votes
100%
Fiji
2 votes
100%
Botswana
2 votes
100%
Swaziland
1 vote
100%
Macau
1 vote
100%
Belize
1 vote
100%
Åland
1 vote
100%
Sint Maarten
1 vote
100%
Cayman Islands
1 vote
100%
Ghana
1 vote
100%
Gibraltar
1 vote
100%
New Caledonia
1 vote
100%
Aruba
1 vote
100%
Uzbekistan
1 vote
100%
Faroe Islands
1 vote
100%
Mayotte
1 vote
100%
Cameroon
1 vote
100%
Gabon
1 vote
100%
Republic of Moldova
1 vote
100%
Guadeloupe
1 vote
100%
Haiti
1 vote
100%
Ethiopia
1 vote
100%
Saint Kitts and Nevis
1 vote
100%
Macao
1 vote
100%
Palestine
1 vote
100%
Senegal
1 vote
100%
Malawi
1 vote
100%
Greenland
1 vote
100%
Réunion
1 vote
100%
Zimbabwe
1 vote
100%
Myanmar [Burma]
1 vote
100%